تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

تحقیق  بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک تحقیق  بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

دسته : بازاریابی و امور مالی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 230 KB

تعداد صفحات : 220

بازدیدها : 359

برچسبها : دانلود تحقیق پیشینه تحقیق

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

تحقیق بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

تحقیق  بازاریابی و بازارسازی برای زیره و زرشک

تحقیق‌ برای‌ افزایش‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ كه‌ در كشور ما امری‌ الزامی‌است‌. دراین‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زمانی‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقیقاتی‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثری‌ آنچنانكه‌ باید و شایدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهای‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادی‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجی‌ نقش‌بسیار مهم‌ و تعیین‌ كننده‌ای‌ در فرایند توسعه‌ این‌ كشورها ایفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ هیچ‌كشورتوسعه‌ یافته‌ و تازه‌ صنعتی‌ شده‌ای‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكیه‌ بر صادرات‌ خود به‌ این‌امر نایل‌ شده‌ باشد. الگوی‌ توسعه‌ متكی‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقریباً در میان‌ اكثر كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبی‌ درآمد است‌ و از این‌ رو مشاهده‌ می‌كنیم‌ كه‌ طی‌ 1980 بسیاری‌ از این‌ كشورها بسوی‌خصوصی‌ سازی‌ و كاهش‌ دخالت‌های‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدایی‌، آزادسازی‌ تجاری‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمایه‌های‌ خارجی‌ و به‌ طور كلی‌ در جهت‌ حاكمیت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظریه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادی‌ دارای‌ مخالفین‌ و موافقین‌ زیادی‌ است‌. پر بیش‌ و سنیگر از جمع‌ مخالفان‌ این‌نظریه‌ بویژه‌ در كشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دلیل‌ این‌ امر را تخریب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاری‌ این‌ كشورهامی‌دانند زیرا این‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهایی‌ می‌باشند و قیمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهایی‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخی‌ دیگر از نظریه‌پردازان‌ اقتصادی‌ همانندریكاردو، هگچر اهلین‌ و كروگمن‌ از موافقین‌ رابطه‌ مثبت‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و تجارت‌ خارجی‌ بوده‌ و دلیل‌ این‌امر را عمدتاً در مزیت‌های‌ نسبی‌ و فراوانی‌ نسبی‌ عوامل‌ تولید در بین‌ كشورهای‌ مختلف‌ می‌دانند اما نكته‌ این‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بویژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ از تعداد مخالفین‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقین‌ افزوده‌شده‌ است

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه 2

2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ 5

3-1 اهداف تحقیق 8

4- 1 فرضیات تحقیق 8

5-1 كاربردهای انجام تحقیق 9

6-1 پیشینه تحقیق 9

تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات كشاورزی 9

فصل اول

بخش اول 17

1-2  مقدمه‌ 17

2-2 تاریخچه‌ 18

3-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز 18

1-3-2  ویژگیهای‌ عمومی‌ 18

2-3-2  ارقام‌ زیره‌ سبز 20

3-3-2  زیستگاه‌ و پراكنش‌ 20

1-4-2 مصارف خوراكی و ارزش غذایی 25

2-4-2 اهمیت‌ دارویی‌ 26

5-2  سایر كاربردهای‌ زیره‌ سبز 26

6-2  ویژگیها وروشهای‌ كشت‌ زیره‌ سبز 27

1-6-2 كاشت‌ 29

3-6-2  داشت‌ 30

3-6-2 برداشت‌ 31

7-2  آفات‌ و امراض‌ 32

8-2  خصوصیات‌ زرشگ‌ 33

9-2  تاریخچه‌ زرشك‌ 34

10-2  خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراكنش‌ جنس‌ زرشك‌ 35

1-10-2  ویژگیهای‌ عمومی‌ 35

2-10-2  گونه‌های‌ زرشگ‌ 35

3-10-2  زیستگاه‌ و پراكنش‌ 38

11-2  مصارف‌ خوراكی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشك‌ 39

1-11-2  مصارف‌ خوراكی‌ و ارزش‌ غذایی‌: 40

2-11-2  اهمیت‌ دارویی‌ 40

12-2 سایر كابردهای‌ زرشك‌: 41

13-2 ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشك‌ بیدانه‌ 42

1-13-2  كاشت‌ و تكثیر 44

2-13-2 داشت‌ 45

3-13-2 برداشت‌ 46

14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشك‌ 48

بخش دوم 51

1-2  تعریف بازار 51

2-2  طبقه بندی بازارهای مختلف 51

1-2-2  طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51

2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مكانی: 52

3-2   تعریف بازاریابی 52

4-2  ابعاد مختلف بازاریابی 55

1-4-2  بازاری گرائی 56

2-4-2  بازار شناسی 56

3-4-2  بازاریابی 56

4-4-2  بازار رسانی 57

5-4-2  بازار گردی 57

6-4-2  بازار سنجی 57

7-4-2 بازار داری 58

8-4-2 بازار گرمی 58

9-4-2  بازار گردانی 58

5-2  عناصر قابل كنترل و موثر بر بازاریابی 59

6-2  تاریخچه بازاریابی 59

7-2  مفاهیم اساسی بازاریابی 62

8-2  عوامل موثر در بازاریابی 63

1-8-2  فروشندگان اولیه 63

2-8-2 واسطه‌های بازاریابی 64

1-2-8-2 دلالان 64

2-2-8-2  واحدهای توزیع فیزیكی 64

3-2-8-2  آژانسهای خدمات بازاریابی 65

4-2-8-2  واسطه‌های مالی 65

3-8-2  مشتریان 65

4-8-2  رقبا 66

5-8-2 جوامع 67

9-2  مفهوم جدید بازاریابی 67

10-2 تئوریهای رفتار خریدار 68

1-10-2  تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68

2-10-2  تئوری روان شناسی (psychogical) 69

1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار 69

1-1-2-10-2 شناخت اشكال 69

2-1-2-10-2  جستجو برای اطلاعات 70

3-1-2-10-2  ارزیابی كردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) 71

11-2  مفهوم بازاریابی محصولات كشاورزی 72

12-2  اهمیت بازاریابی محصولات كشاورزی 73

13-2  عملیات بازاریای 75

1-13-2  فعالیت‌های مبادله ای 75

2-13-2  فعالیت‌های فیزیكی 76

14-2  سازمان بازاریابی 78

15-2  فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات كشاورزی 80

1-15-2   جمع آوری اطلاعات 80

2-15-2  حمل و نقل 81

3-15-2  درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات 82

4-15-2  بسته بندی و تبدیل محصولات 83

5-15-2 انبارداری 85

6-15-2  تبلیغات 85

7-15-2   اعتبار 85

8-15-2  قیمت گذاری 86

16-2  شبكه‌های بازاریابی 87

1-16-2 خرده فروشان 87

2-16-2  عمده فروشان 87

3-16-2  سلف خران 88

4-16-2  میدان داران 88

5-16-2 سایر موارد 88

17-2  اهداف بازاریابی محصولات كشاورزی 89

1-17-2  آنچه به عهده دولت می‌باشد 89

2-17-2  آنچه بر عهده تولید كننده می‌باشد 90

18-2  نقش شركتهای تعاونی در بازاریابی 91

19-2  مسیر بازاریابی 91

20-2  هزینه‌های بازاریابی 92

21-2  حاشیه بازاریابی 93

24-3- كارایی بازاریابی 94

23-2  مدل‌های حاشیه بازاریابی 96

1-23-2  الگوی مارك- آپ (Mark up Model) 96

2-23-2  الگوی حاشیه نسبی (Relative Model) 97

3-23-2  الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost. Model) 97

4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model) 98

24-2  شفافیت بازار 99

25-2  برخی مشكلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات كشاورزی 99

فصل سوم

1-3  مقدمه 103

2-3  روش تحقیق 103

3-3 روش جمع آوری اطلاعات 103

4-3 منابع اطلاعات ثانویه 104

5-3 منابع اطلاعات اولیه 105

6-3 جامعه آماری 105

7-3 نمونه آماری 105

فصل چهارم

1-4- مقدمه 108

2-4- اهمیت اقتصادی زیره 108

1-2-4- كشورهای وارد كننده و صادر كننده زیره 110

2-2-4- روند تولید و صادرات زیره 110

3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق 114

4-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زیره 115

1-4-4  ویژگی‌های سنی 115

2-4-4  سطح تحصیلات 116

3-4-4 وضعیت مالكیت اراضی 117

5-4 ویژگی‌های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره 118

1-5-4 ویژگی‌های سنی 118

2-5-4  سطح تحصیلات 119

1-6-4  ویژگیهای سنی 120

2-6-4 سطح تحصیلات 120

7-4  انواع بازارهای زیره 121

1-7-4  بازار سر مزرعه 122

2-7-4 بازار عمده فروشی 124

3-7-4  بازار خرده فروشی 126

8-4 سازمان بازاریابی زیره 127

1-8-4  عمده فروشان 128

2-8-4  خریدران محلی 129

3-8-4   نمایندگان عمده فروش 129

4-8-4  میدان داران 130

5-8-4 دلالان 130

6-8-4   خرده فروشان 131

9-4  عملیات بازاریابی زیره 131

1-9-4  حمل و نقل 131

2-9-4  درجه بندی 132

3-9-4  استاندارد 133

1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره 133

2-3-9-4  ویژگی‌های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد: 134

4-9-4   بسته بندی 134

5-9-4  اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود: 135

5-9-4 انبارداری 135

10-4  اعتبار 135

11-4  مسیر بازاریابی زیره 137

1-11-4  مسیرهای اصلی بازاریابی زیره 138

12-4  قیمت گذاری 138

13-4 حاشیه بازاریابی 139

14-4  هزینه بازاریابی 141

15- 4  سود بازاریابی 144

16-4  ضریب هزینه بازاریابی 145

17-4  ضایعات 146

18-4  عدم كارایی بازاریابی 147

19-4  شفافیت بازار 148

20-4  ویژگی‌های نمونه مورد بررسی تولید كنندگان زرشك 149

1-20-4  ویژگی‌های سنی 149

2-20-4  سطح تحصیلات 150

3-20-4  وضعیت مالكیت اراضی 151

21-4  ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشك 152

1-21-4 ویژگیهای سنی 152

2-21-4  سطح تحصیلات 153

22-4 ویژگی‌های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشك 153

1-22-4  ویژگی‌های سنی 153

2-22-4  سطح تحصیلات 154

23-4  انواع بازارهای زرشك 155

1-23-4  بازار سر مزرعه 156

2-23-4  بازار خرده فروشی 158

24-4   سازمان بازاریابی 160

1-24-4  عمده فروشان 160

2-24-4 خریداران محلی 161

3-24-4  نمایندگان عمده فروش 162

4-24-4  میدان داران 162

5-24-4  دلالان 163

6-24-4 خرده فروشان 163

25-4 عملیات بازاریابی زرشك 164

1-25-4  حمل و نقل 164

2-25-4 درجه بندی 164

3-25-4 استاندارد 166

4-25-4  بسته بندی 168

5-25-4  انبارداری 168

26-4  اعتبار 169

27-4  مسیر بازاریابی زرشك 170

28-4 قیمت گذاری 171

29-4 حاشیه بازاریابی 172

30-4  هزینه‌های بازاریابی 173

31-4  سود بازاریابی 177

32-4  ضریب هزینه بازاریابی 179

33-4  ضایعات 179

34-4  عدم كارایی بازاریابی 182

35-4  شفافیت بازار 183

36-4  مشكلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشك 184

فصل پنجم

1-5- مقدمه 188

2-5  نتایج و بحث 188

3-5  پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشك 198

منابع 205

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید